Zanim zdecydujesz si? na operacj?- pytaj lekarzaDecyzja o poddaniu si? zabiegowi chirurgii plastycznej jest jedn? z najwa?niejszych naszych decyzji. I to nie tylko ze wzgl?du na to, ?e inwestujemy du?? sum? pieni?dzy i spor? ilo?? czasu, ale tak?e dlatego, ?e oddajemy nasze zdrowie w r?ce chirurga. Efekty takiego zabiegu czy operacji b?d? nam towarzyszy? do ko?ca ?ycia. Musimy mie? ?wiadomo?? argumentów za i przeciw operacjom plastycznym.

  1. Spróbuj zasi?gn?? informacji w?ród przyjació? i znajomych. Je?li która? z Twoich kole?anek podda?a si? operacji plastycznej i jest zadowolona, wzrasta prawdopodobie?stwo skorzystania z us?ug dobrego oraz sprawdzonego specjalisty.
  2. Wybierz konkretnego chirurga, a nie klinik? czy szpital. Wybieraj?c najpierw miejsce, w którym na przyk?ad nasza znajoma robi?a operacj?, ryzykujemy, ?e zabiegu dokona nie ten lekarz, którego nam poleci?a.
  3. Strze? si? konsultacji przez telefon. Nale?y umówi? si? na wizyt? w gabinecie i dok?adnie omówi? szczegó?y planowanej operacji.
  4. Sprawd? stron? internetow? Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, która jest oficjaln? organizacj? zrzeszaj?c? chirurgów plastyków pracuj?cych na terenie Polski. Nale?y sprawdzi? czy wybierany przez nas lekarz posiada prawo wykonywania zawodu i jest cz?onkiem PTChPRiE.
  5. Mo?esz pój?? na konsultacj? do kilku chirurgów i porówna? zdobyte informacje. Zapytaj o dok?adny przebieg zabiegu, o to jak si? do niego przygotowa?, jakie rozwi?zania s? najodpowiedniejsze w?a?nie dla Ciebie, jakie mog? pojawi? si? komplikacje i co si? robi w takiej sytuacji. Im wi?cej zdob?dziesz informacji, tym lepiej dla Ciebie!
  6. Nie podejmuj decyzji w dniu konsultacji. Dok?adnie przemy?l swój zamiar, bior?c pod uwag? wszystkie okoliczno?ci. Je?li masz jakiekolwiek w?tpliwo?ci,  wstrzymaj si? lud ponownie skonsultuj si? z lekarzem.

Autor: Redakcja Beauty Guide


Wszelkie prawa zastrze?one przez Beauty Guide 2010 (c)