Start > Beauty news > Najcz??ciej wykonywane zabiegi i operacje chirurgii plastycznej
Najcz??ciej wykonywane zabiegi i operacje chirurgii plastycznej

W obecnych czasach utrzymywanie m?odego oraz pi?knego wygl?du sta?o si? niezwykle popularnym trendem. Chirurgia plastyczna to do?? szeroka specjalizacja medyczna, która jest na do?? wysoko rozwini?tym poziomie – zmianie mo?na podda? praktycznie ka?d? cz??? cia?a, a zainteresowanie sam? chirurgi? plastyczn? nieustannie wzrasta.  Ponad to, sk?adnia ludzi do poszukiwania nowszych, bardziej zaawansowanych i dost?pnych metod rozwi?zywania opresji natury estetycznej – coraz wi?cej osób decyduje si? na zabiegi, które mog? ‘’poprawi?’’ niedoskona?o?ci powoduj?ce bol?czk? zwi?zan? z postrzeganiem w?asnego cia?a. Zabiegi chirurgii plastycznej postrzegane s? jako szansa na wy?sz? samoocen? oraz wzrost poczucia w?asnej warto?ci i atrakcyjno?ci. W rezultacie na wi?kszy komfort oraz zadowolenie z w?asnego ?ycia. Po za kwesti? estetyki, w chirurgii plastycznej istnieje druga strona – to chirurgia rekonstrukcyjna. Aktualnie rekonstrukcje chirurgiczne s?u?? mi?dzy innymi leczeniu pacjentów po oparzeniach, rekonstrukcji uszkodzonych tkanek, leczeniu wad wrodzonych i rozwojowych, równie? rozszczepu podniebienia czy rekonstrukcji piersi (po mastektomii). Tego typu zabiegi s? bardzo istotne, gdy? odpowiadaj? za przywrócenie pacjentom normalnego i komfortowego funkcjonowania.


Najcz??ciej wykonywane zabiegi i operacje chirurgii plastycznej


Pi?kno i Uroda - CHIRURGIA PLASTYCZNA WROC?AWPowi?kszanie biustu – interwencja chirurgiczna, która ma na celu zmian? obj?to?ci piersi oraz korekcj? ich kszta?tu. Najcz?stsz? metod? powi?kszania piersi jest wszczepienie implantów z sol? fizjologiczn? b?d? ?elem silikonowym.
W implantach z sol? fizjologiczn? znajduje si? 0,9 procentowy roztwór wodny chlorku sodu, który jest oboj?tny dla organizmu.

Implanty wype?nione ?elem silikonowym sk?adaj? si? g?ównie z polimeru dimetylosiloksanu. Ich struktura jest zbli?ona do struktury ludzkiego cia?a.

Ze wzgl?du na rodzaj powierzchni implanty dzieli si? na teksturowane i g?adkie.
Implanty anatomiczne, czyli wyprofilowane, dopasowane do sylwetki, zbli?one do naturalnego kszta?tu piersi oraz implanty okr?g?e, wykorzystywane do plastyki piersi p?askich.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym b?d? do?ylnej sedacji, a implantacj? wykonuje si? za pomoc? ró?nych naci?? – popiersiowe, naci?cie oko?obrodawkowe, naci?cie w p?pku lub w okolicy do?u pachowego( tworz?c specjalny tunel do przesuwania implantu w kierunku gruczo?u piersiowego).

Implant umieszcza si? :

  • cz??ciowo podmi??niowo
  • ca?kowicie podmi??niowo
  • podgruczo?owo.


Operacja trwa ok. 2 godzin. Efekt chirurgicznego powi?kszania piersi zale?y od wielu czynników, np. od indywidulanych warunków anatomicznych. Zazwyczaj zabieg daje d?ugotrwa?e, satysfakcjonuj?ce rezultaty. Wi?cej informacji mo?na uzyska? na stronie dr Piotra Knasta z o?rodka Chirurgii Plastycznej we Wroc?awiu.

Korekcja nosa – interwencja chirurgiczna, wykonywana w wi?kszo?ci w znieczuleniu ogólnym. Plastyka nosa jest jednym z najcz??ciej przeprowadzanych zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej. Operacja korekty nosa znajduje si? w?ród najbardziej skomplikowanych operacji – tego rodzaju operacja pozwala na modelowanie oraz wzmocnienie rusztowania kostno-chrz?stnego nosa z zastosowaniem przeszczepów chrz?stnych i szwów przeprowadzanych w okolicy szyi i g?owy.
Operacja korekcji nosa trwa przewa?nie od pó?torej do trzech godzin. Definitywna przebudowa nosa nast?puje w ci?gu roku, zmiany s? stopniowe i najwi?ksze w trakcie pierwszych sze?ciu miesi?cy.

Chirurgia powi?kszania ust - ma na celu dodanie  j?drno?ci, poprawienie asymetrii, podci?gni?cie opadaj?cych k?cików – nadanie kszta?tu pasuj?cego oraz wspó?graj?cego z rysami pacjentki/pacjenta. Zabieg wykonywany jest przewa?nie w znieczuleniu miejscowym. Czas trwania zabiegu to 15 – 30 min.
Aktualnie wykonuje si? dwa rodzaje operacji:

  1. Chirurgiczne modelowanie kszta?tu warg – polega na za?o?eniu wzd?u? czerwieni wargowej przez drobne ci?cia w okolicach k?cików ust, odpowiednio ukszta?towanej wk?adki ze specjalnego tworzywa sztucznego. Operacja przynosi trwa?e efekty.
  2. Zmiana zarysu czerwieni wargowej – polega na wyci?ciu cienkiego paska skóry przylegaj?cego do czerwieni wargowej. Kszta?t wycinka dopasowywany jest w taki sposób, aby po zbli?eniu brzegów rany uzyska? po??dany zarys i szeroko?? ust.

Zabieg zmienia twarz w efektowny sposób oraz wyg?adza zmarszczki wokó? ust.

Popyt na chirurgi? plastyczn? spowodowany jest przede wszystkim produkowanym przez popularne media obrazem szczup?ych, wiecznie m?odych i pi?knych kobiet. Przez wywieran? spo?ecznie presj? g?ównie kobiety czuj? si? zobowi?zane do utrzymywania nieskazitelnego wygl?du. Decyzja o poddaniu si? zabiegowi z dziedziny chirurgii plastycznej wymaga zastanowienia i ?wiadomej decyzji. Istotne jest rozwa?enie przysz?ych zysków i mo?liwych powik?a?, które mog? pojawi? si? w trakcie oraz po zabiegu.