Jakie s? korzy?ci z terapii leczenia uzale?nia?

Dzieki temu artyku?owi dowiesz si? jakie s? korzy?ci z leczenia w?asnych uzale?nie? oraz problemów ?yciu przy u?yciu ?rodków lub zachowa? o charakterze uzale?nieniowym. Wiedza i umiej?tno?ci zdobywane podczas terapii dotycz?ce uzale?nienia, wspó?uzale?nienia, jego mechanizmów oraz nowe techniki radzenia sobie z trudno?ciami, którym towarzyszy wi?kszy wgl?d w siebie i rosn?ca w zwi?zku z nim motywacja do podejmowania dalszych dzia?a? - s?u?? trwaniu w trze?wo?ci i tym samym poprawie jako?ci ?ycia.Jakie s? korzy?ci z terapii leczenia uzale?nia?

Uczestnictwo w terapii skierowanej dla osób wspó?uzale?nionych daje mo?liwo?? nabycia przez Uczestników umiej?tno?ci rozpoznawania w?asnych potrzeb i uczu?. Osoba uczestnicz?ca w terapii u?wiadomi sobie nad czym ma kontrol?, b?dzie potrafi?a da? sobie prawo do cieszenia si? z ?ycia, mimo problemów rodzinnych, b?dzie potrafi?a da? bliskim prawo do w?asnych decyzji, nawet je?li s? to w jej mniemaniu niew?a?ciwe decyzje, b?dzie potrafi?a da? bliskim prawo do ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. Dzi?ki terapii u?wiadomi sobie, ?e jej dotychczasowe dzia?ania by?y nieskuteczne i nauczy si? w?a?ciwych zachowa?, u?wiadomi sobie, ?e nie jest winna ani odpowiedzialna za uzale?nienie, zachowania bliskiej jej osoby.

TERAPIA LECZENIA UZALE?NIE? - JAKIE S? KORZY?CI?

Faza trze?wienia alkoholika nie jest ju? bezpo?rednio zwi?zana z piciem, czy utrzymywaniem abstynencji, lecz skupia si? na odbudowie cz?sto zrujnowanego ?ycia emocjonalnego i rodzinnego. Do?wiadczenie uczy, ?e zbyt d?ugie zajmowanie si? sob? i swoj? abstynencj? jest dla pacjenta równie niebezpieczne, jak zbyt wczesne przej?cie do kolejnej fazy. Aby rozpocz?? naprawianie swojego ?ycia, Pacjent musi najpierw realnie je zobaczy?, co oznacza konieczno?? rozliczenia si? ze skutkami picia i u?wiadomienia sobie ich konsekwencji dla siebie i innych. Grupy terapeutyczne umo?liwiaj? Pacjentom stworzenie warunków do lepszego rozeznania w swoich mo?liwo?ciach, potrzebach i uczuciach, aby
w efekcie móg? on podejmowa? bardziej trafne decyzje ?yciowe i wychodzi? z trudno?ci konstruktywnie dla siebie i innych.

Wi?cej informacji na temat leczenia uzale?nie? - oraz terapii problemów alkoholowych dowiesz si? w dalszej cz??ci tego artyku?u na stronie: NZOZ NADZIEJA | Terapia i Leczenie uzale?nie?