Start > Beauty news > Liposukcja - odsysanie tkanki t?uszczowej
Liposukcja - odsysanie tkanki t?uszczowej

kobieta - liposukcja - zabieg
Liposukcja - odsysanie t?uszczu
Liposukcj? czyli odsysanie t?uszczu, wykona? mo?na na ró?nych cz??ciach cia?a - udach, po?ladkach, podbródku, policzkach, a nawet kolanach. Efekty zazwyczaj pozwalaj? pacjentowi rozpocz?? zupe?nie nowe ?ycie.

Liposukcja nie jest metod? odchudzania i stanowi znaczny szok dla organizmu. Po pomoc chirurgiczn? nale?y si? uda? dopiero po wyczerpaniu innych mo?liwo?ci uzyskania idealnej sylwetki.

Za najlepszych kandydatów do liposukcji uwa?a si? osoby bez nadwagi, które mimo zastosowania diet i ?wicze? posiadaj? zg?osi t?uszczowe.

Przed zabiegiem

Mo?liwo?? operacyjnego pozbycia si? nadmiaru t?uszczu dzia?a na wyobra?ni? wielu pacjentów, przez co oczekiwania wobec efektów tej operacji mog? przewy?sza? mo?liwo?ci lekarza. Chocia? liposukcja jest zabiegiem trwaj?cym krótko i zwi?zanym z szybk? rekonwalescencj?, decyzj? o zabiegu odsysania t?uszczu nale?y przemy?le? z uwagi na mo?liwe powik?ania. Zasinienie, krwawienia, obrz?ki, a nawet infekcja, mog? by? efektem odessania zbyt du?ej ilo?ci t?uszczu. Mo?liwe jest nawet uszkodzenie nerwów, które na szcz??cie w wi?kszo?ci przypadków ust?puje samoistnie.

Inne mo?liwe efekty operacji, których nieszczególnie ?yczy sobie pacjent, to asymetria, czy nierówno?ci, zwisaj?ca skóra, przebarwienia, guzowata struktura skóry, odczuwany dyskomfort, a nawet ból. Chocia? liposukcj? wykona? mo?na tak?e u osób starszych, nale?y mie? na uwadze, ?e z wiekiem skóra nie jest ju? tak elastyczna i w operowanym miejscu mo?e zebra? si? zwisaj?cy nadmiar skóry - to rodzi kolejny problem, przez który wielu pacjentów wraca na stó? operacyjny.

Aby efekty zabiegu by?y równie satysfakcjonuj?ce dla pacjenta, co dla chirurga, podczas konsultacji, pacjent powinien omówi? z lekarzem swoje oczekiwania i przyj?? do wiadomo?ci informacj? o istniej?cych ograniczeniach oraz zagro?eniach. Takie informacje mo?na uzyska? na stronach po?wi?conym liposukcji lub u konkretnych specjalistów, którzy wykonuj? taki zabieg: Chirurgia Plastyczna Wroc?aw | CM Bieniek - Liposukcja

Przebieg operacji


W dniu operacji lekarz zaznacza miejsca tkanki t?uszczowej przeznaczone do usuni?cia. Wa?ne, by podczas tej czynno?ci pacjent sta?, a jego cia?o prezentowa?o naturalne roz?o?enie tkanki. Operacj? wykonywan? metod? tumescent zaczyna si? od wprowadzenia specjalnego roztworu do operowanego obszaru. P?yn ten zmniejsza ryzyko wyst?pienia powik?a?, a jest mieszanin? znieczulaj?cej lidokainy, obkurczaj?cej naczynia krwiono?ne adrenaliny oraz soli fizjologicznej. Kolejny etap, zajmuj?cy zwykle ok. 40 minut, to wykonanie ma?ego naci?cia, przez które wprowadzana jest kaniula i odessana zostaje tkanka t?uszczowa. Na koniec naci?cie jest zszywane i odpowiednio zabezpieczane przy pomocy szwów lub specjalnych opatrunków.

Po zabiegu

Tu? po zabiegu, na dob? pacjent ubierany jest w odzie? uciskow?, która ma dzia?anie przeciwobrz?kowe i zapobiega zakrzepom. Taka odzie? przyspiesza równie? gojenie i mo?e by? szyta na miar? pacjenta.

Bezpo?rednio po zabiegu, przez ok. 10 h z ran mo?e wycieka? p?yn, co nie powinno niepokoi?. Po liposukcji, przynajmniej przez 2 tygodnie lepiej unika? sportu. Przez 3-6 miesi?cy nie nale?y si? te? opala?.

Zdj?cie szwów

po 7 dniach

Ostateczny efekt zabiegu

po 2-3 miesi?cach

Czas zabiegu

od 1 do 5 h

Znieczulenie

ogólne

Hospitalizacja

1-2 dni

Rekonwalescencja

2-3 dni

 

 

 

 

 

Alternatywa

Istnieje alternatywa dla tradycyjnej liposukcji iniekcyjnej - lipoliza laserowa, jednak równie? ona nie jest wolna od ryzyka powik?a?. Jest to metoda zalecana na walk? z tkank? t?uszczow? w miejscach, które s? szczególnie odporne na diety i ?wiczenia fizyczne, takich jak np. kolana. Niestety, w efekcie tej operacji zdarzaj? si? mi?dzy innymi przypadki poparze? skóry, lekkich krwawie?, pojawiaj? si? grudki pod skór? czy zaburzenia kr??enia.