Start > Beauty news > Lista przebojów zabiegów odm?adzaj?cych
Lista przebojów zabiegów odm?adzaj?cych w medycynie estetycznej

Mówi si?, ?e nie wypada pyta? kobiet? o wiek, ale czy kobiecie wypada wygl?da? na swój wiek? Dzi?ki nowoczesnym, bezpiecznym metodom mo?na wygl?da? m?odo w ka?dym wieku. Zabiegów, pozwalaj?cych cofn?? czas, jest jednak tak du?o, ?e nie?atwo wybra? co? dla siebie, dlatego dzi? przedstawiamy nasz? list? przebojów zabiegów odm?adzaj?cych.

Wype?niacze na bazie kwasu hialuronowego

Coraz bardziej popularn? alternatyw? dla skalpela s? wype?niacze, zw?aszcza te na bazie kwasu hialuronowego. Jest to substancja naturalnie wyst?puj?ca w organizmach ?ywych, przyk?adowo w p?ynie stawowym, tkance ??cznej oraz skórze. Z wiekiem jest jej coraz mniej, a widocznym dowodem na to jest utrata elastyczno?ci skóry. Kwas hialuronowy posiada zdolno?? wi?zania wody w naskórku, przez co skutecznie nawil?a, poprawiaj?c kondycj? skóry. Nic wi?c dziwnego, ?e jest to substancja cz?sto wykorzystywana do produkcji kosmetyków odm?adzaj?cych, jak równie? implantów wype?niaj?cych zmarszczki. W przeciwie?stwie do niektórych zabiegów odm?adzaj?cych, metody wykorzystuj?ce kwas hialuronowy, daj? bardzo naturalny efekt. Restylane Perlane, Voluma czy Juvederm Ultra to nazwy przyk?adowych preparatów na bazie kwasu hialuronowego. Substancje te ró?ni? si? mi?dzy sob? rozmiarami cz?steczek ?elu i przeznaczeniem. Ich zastosowanie daje niemal natychmiastowe efekty, które utrzymuj? si? od kilku miesi?cy do ponad roku. W zale?no?ci od tego, który zabieg wybierzemy, przy pomocy kwasu hialuronowego mo?emy wyg?adzi? zmarszczki, zniwelowa? bruzdy, poprawi? kontur ?uchwy, doda? obj?to?ci zapadni?tym policzkom, modelowa? kontur ust, modelowa? policzki, poprawi? kondycj? skóry czy skorygowa? owal twarzy.

Zabiegi Laserowe

Likwidacja zmarszczek, d?ugotrwa?a korekta bruzd i owalu twarzy – to najwa?niejsze efekty zabiegu Sculptra, którego nazwa pochodzi od preparatu na bazie kwasu polimlekowego. Zalet? ?elu jest jego ca?kowita wch?anialno??, co oznacza, ?e preparat ten jest zupe?nie nieszkodliwy dla organizmu i nie uczula. Czytaj wi?cej o zabiegach laserowych: zabiegi laserowe uroda.in
Sculptra dzia?a w dwóch etapach. Krótko po wykonaniu zabiegu obj?to?? ?elu wype?nia zmarszczki – wówczas obserwujemy b?yskawiczne i spektakularne sp?ycenie zag??bie?. Po kilku dniach preparat zostaje wch?oni?ty przez skór? a zmarszczki wracaj?, ale to znak, ?e gdzie? tam w g??bszych warstwach skóry rozpoczyna si? w?a?nie proces wytwarzania kolagenu, który po pewnym czasie odm?odzi nasz wygl?d na okres 2-3 lat. Sculptra nazywana jest bezoperacyjnym liftingiem twarzy.

Z?ote nici

Ten szlachetny zabieg, wymy?lony ok. 40 lat temu we Francji, wykorzystuje zjawisko jonizacji z?ota, dzi?ki któremu powstaje nowa sie? naczy? krwiono?nych i przybywa w?ókien kolagenowych we skórze. Wprowadzenie nici grubo?ci 0,1 mm, sprawia, ?e skóra staje si? g?adka, elastyczna, napi?ta, o jednolitym kolorycie, jest lepiej ukrwiona i dotleniona, przez co wygl?da zdrowiej i nabiera blasku. Wykorzystywany w zabiegu materia? wykonany jest z 24-karatowego z?ota i rozpuszczalnej nici chirurgicznej. Z?ote nici uk?adaj? si? naprzemiennie, przez co tworz? siatk? napinaj?c? skór?.
Zabieg stosuje si? przede wszystkim na skór? twarzy, szyj? i dekolt. Efekt utrzymuje si? nawet do 10 lat.

Botoks

Co ciekawe, jeden z najpopularniejszych zabiegów cofaj?cych czas, polega tak naprawd? na wstrzykni?ciu trucizny do wybranych mi??ni. T? trucizn? jest toksyna botulinowa, zwana tak?e jadem kie?basianym. Botoks blokuje przewodzenie impulsów nerwowych, dzi?ki czemu mi??nie odpowiedzialne za tworzenie zmarszczek mimicznych maj? ograniczon? zdolno?? kurczenia si?. Kurze ?apki, zmarszczki palacza czy zmarszczki czo?a nie maj? szans – zostaj? skutecznie zredukowane, a efekt zabiegu utrzymuje si? do 6 miesi?cy.

Mezoterapia (ig?owa lub bezig?owa)

Skuteczna mezoteriapia ig?owa polega na wstrzykiwaniu indywidualnie dobranych koktajli witaminowych w g??b skóry i wbrew pozorom jest zabiegiem bezbolesnym. Ig?a u?atwia transport silnie regeneruj?cych substancji, z pomoc? których mo?na nie tylko pozby? si? zmarszczek i uelastyczni? skór?, ale tak?e walczy? z rozst?pami, cellulitem a nawet ?ysieniem. Podczas zabiegu substancje od?ywcze, takie jak witaminy, mikroelementy i kwasy nukleinowe dostarczane s? do najg??bszych warstw skóry, czyli tam, gdzie zachodz? najwa?niejsze procesy, maj?ce wp?yw na jej wygl?d i kondycj?. To decyduje o skuteczno?ci metody.
Z pomoc? mezoterapii mo?na nie tylko odm?odzi? wygl?d i zredukowa? cellulit, ale równie? zapobiec nadmiernemu wypadaniu w?osów. Metoda ta jest wykorzystywana mi?dzy innymi w leczeniu ?ysienia androgenowego i plackowatego. Mezoterapia jest zabiegiem wykonywanym w serii. Mo?e by? stosowana profilaktycznie.
Alternatyw? dla mezoterapii ig?owej jest metoda bezig?owa, czyli nowoczesny zabieg wykorzystuj?cy zjawisko elektroporacji, polegaj?ce na dostarczeniu aktywnych sk?adników do g??bokich warstw skóry przy u?yciu fali elektromagnetycznej.

Fale radiowe thermage i radiage

Wsz?dzie tam, gdzie problemem jest utrata elastyczno?ci i j?drno?ci skóry, dobrym rozwi?zaniem jest zastosowanie fal radiowych RF. Rodzajem zabiegu wykorzystuj?cego dzia?anie fal radiowych monopolarnych jest Thermage – zabieg potocznie okre?lany mianem trwa?ego liftingu, zwi?kszaj?cy napi?cie i uj?drnienie skóry nawet na 5 lat. Ciep?o powstaj?ce podczas zabiegu oddzia?uje na struktur? kolagenu, obkurczaj?c w?ókna, a nast?pnie stymuluj?c produkcj? nowego kolagenu. Thermage zapewnia ca?kowit? przebudow? skóry, dzi?ki czemu staje si? ona grubsza, j?drniejsza, napi?ta i elastyczna. Jest to bezbolesny zabieg, który z powodzeniem mo?e by? stosowany na dowolnej cz??ci cia?a. Najcz??ciej wykorzystywany jest w celu wyg?adzenia i uj?drnienia skóry twarzy, brzucha oraz miejsc, w których pojawia si? cellulit.
Innym, nieco bardziej subtelnym zabiegiem, którego podstaw? jest dzia?anie fal RF, jest Radiage wykorzystuj?cy fale radiowe bipolarne, które dzia?aj? w skórze w?a?ciwej, pobudzaj?c komórki skóry do regeneracji w?ókien kolagenowych.

Peeling

Na pierwszy rzut oka peeling kojarzy si? bardziej z uszkodzeniem, ni? z regeneracj? skóry, ale ta z pozoru drastyczna metoda, skutecznie stymuluje skór? do odnowy i pozwala si? pozby? takich defektów jak np. przebarwienia, drobne zmarszczki i powierzchowne blizny.
Pelling, czyli warstwowe z?uszczanie zrogowacia?ego naskórka, zna prawie ka?dy z nas. Przez to, ?e wzmaga produkcj? kolagenu i elastyny zajmuje wysok? pozycj? w?ród popularnych zabiegów odm?adzaj?cych. Wyg?adzenie zmarszczek, przywrócenie j?drno?ci, wyrównanie kolorytu – to tylko niektóre z rezultatów ró?nego rodzaju peelingów. Niektóre z nich wykonamy tylko u specjalisty, inne – nawet we w?asnej ?azience. Przyk?adami peelingów odm?adzaj?cych i rewitalizuj?cych s? Yellow Peel, Peeling Salicylowy, peeling na bazie kwasu glikolowego oraz na bazie kwasu mlekowego czy peeling powiek, redukuj?cy kurze ?apki.

Hifu Wroc?aw

Autor: Beauty Guide - Magazyn dla Kobiet


Wszelkie prawa zastrze?one przez Beauty Guide 2012 (c).