altNowoczesna chirurgia plastyczna zajmuj?ca si? poprawianiem defektów urody, z roku na rok staje si? coraz popularniejsza i ?atwiej dost?pna. Powinna ona pomóc nam w osi?gni?ciu oczekiwanych efektów, ale w mo?liwie najbezpieczniejszy dla zdrowia sposób. Kobiety decyduj?c si? na zabieg chirurgiczny, powinny zasi?gn?? porady u wykwalifikowanego lekarza specjalisty, który udzieli dok?adnej informacji o nast?pstwach operacji plastycznej.

Nale?y pami?ta?, ?e nasze cia?o to nie jest towar, który b?dzie mo?na potem zareklamowa? lub wymieni? na lepszy model. Do tej kwestii nale?y podej?? w sposób odpowiedzialny, by mie? ca?kowit? ?wiadomo?? podejmowanej decyzji. W tej sytuacji niezb?dna staje si? podstawowa wiedza i umiej?tno?? poruszania si? w tym obszarze.

Zabiegi chirurgiczne i kosmetyczne dobrze przeprowadzone, mog? niezwykle pozytywnie wp?yn?? na jako?? ?ycia, przeprowadzone ?le - mog? okaza? si? katastrofalne w skutkach.

Coraz wi?cej kobiet poszukuje informacji na temat mo?liwo?ci zmiany kszta?tu piersi. Maj? one problem, bo ich biust jest zbyt obfity lub zbyt ma?y, czasami asymetryczny. Piersi mog? by? te? obwis?e z powodu ci??y i karmienia, nag?ej utraty masy cia?a lub zwyk?ego procesu starzenia. Jest te? wiele kobiet, które na skutek choroby nowotworowej musia?y podda? si? amputacji piersi i poszukuj? sposobów jej zrekonstruowania.
Asymetria piersi
Znaczna asymetria piersi mo?e by? wad? wrodzon?, kiedy to po zako?czonym okresie dojrzewania piersi pozostaj? nierówne lub te? nabyt? np. podczas karmienia cz?sto t? sam? piersi?, co powoduje, ?e staje si? ona wi?ksza. Poprawianie symetrii piersi jest cz?sto bardzo trudne. Jest wiele opcji ich korekcji: jednostronne zmniejszenie, dwustronne powi?kszanie, dwustronne pomniejszanie itd., dlatego trzeba zapyta? lekarza, które rozwi?zanie jest dla nas najkorzystniejsze.
Mo?liwe powik?ania
Decyduj?c si? na operacj? plastyczn? trzeba mie? ?wiadomo?? mo?liwych powik?a?. S? rzadkie, ale nigdy nie mo?emy ich ca?kowicie wykluczy?. Czasami zdarza si? krwawienie do rany pooperacyjnej i powstanie krwiaka, mo?liwa jest tak?e infekcja. W sporadycznych przypadkach wytworzy? si? mo?e tzw. torebka w?óknista, która wymaga chirurgicznego usuni?cia. Czasami, w przypadku pacjentek b?d?cych palaczkami, skóra mo?e d?u?ej si? goi? a blizny mog? by? bardziej widoczne.
W ostatnich latach daje si? zauwa?y? ogromny wzrost zainteresowania operacjami plastycznymi, zabiegami chirurgicznymi oraz innymi dzia?aniami odm?adzaj?cymi i upi?kszaj?cymi. Wszechobecny kult m?odo?ci generuje szereg zachowa?, które maj? zapewni? nam urod?, m?ody wygl?d, zdrowie i d?ugie ?ycie.

Ludzie szukaj? sposobów, by aktywnie rozkoszowa? si? ?yciem, cieszy? si? zdrowiem do pó?nej staro?ci i by by? zadowolonym ze swojego wygl?du. Wzmacniaj? w ten sposób poczucie w?asnej warto?ci, podnosz? samoocen? i poprawiaj? samopoczucie. I nic w tym z?ego je?li zarówno do swojego cia?a jak i zdrowia odnosz? si? z szacunkiem, i w sposób w pe?ni odpowiedzialny.

Autor: Redakcja Beauty Guide


Wszelkie prawa zastrze?one przez Beauty Guide 2010 (c)