Moda i Sztuka
Gale Mody i Sztuki to wydarzenia, które na sta?e wpisane s? w kalendarz kulturalny Wroc?awia. Dla wielu projektantów jest to ogromna szansa do zaprezentowania swoich kolekcji autorskich szerszej publiczno?ci. Moda i Sztuka jest nie tylko wydarzeniem zwi?zanym z sam? mod?, ale tak?e widowiskiem kulturalno-rozrywkowym.
moda_i_sztuka Pomys?odawczyni? i twórc? od 1997r. wroc?awskiej Mody i Sztuki jest Agnieszka Handler.
Jej praca znalaz?a uznanie
u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdana Zdrojewskiego, który uhonorowa?
j? Br?zowym Orderem GLORIA ARTIS
– Zas?u?ona dla Kultury i Sztuki.

W gotyckich wn?trzach Muzeum Architektury prezentowane s? najlepsze kolekcje autorskie, jak równie? kolekcje marek polskich i zagranicznych. Mecenasem sztuki od wielu lat jest Wydzia? Kultury Urz?du Miasta Wroc?awia.

Moda i Sztuka organizowana jest zgodnie z kalendarzem imprez ?wiatowych - 2 razy w roku. Jest autorskim wydarzeniem Agnieszki Handler, daj?cym profesjonalne spojrzenie na europejski rynek modyi sztuki.

Moda i Sztuka cieszy si? du?ym zainteresowaniem mediów. Relacje z imprez mo?na by?o obejrze? w TVP 1, TVP 2, TVN „Co za  tydzie?”, TVN Style, TV 4, Polsat. W?ród znakomito?ci, które go?ci?y na poprzednich galach by?y osoby ze ?wiata mediów, show biznesu, ?rodowisk aktorskich, filmowych.

Niew?tpliwym wydarzeniem podczas Gal Mody i Sztuki jest wr?czenie Statuetek Mody i Sztuki w ró?nych kategoriach: Osobowo?? Telewizyjna, Osobowo?? w Modzie, Osobowo?? w Modzie i Sztuce oraz Osobowo?? Muzyczna. Wr?czane s? one osobom, które swoj? prac? i twórczo?ci? wnosz? wiele nowego w ?wiat mody, sztuki, telewizji, muzyki i filmu.

Statuetki Mody i Sztuki w minionych edycjach odebrali:
Ewa Minge, Maciej Zie?, Ma?gorzata Niemen, Agnieszka Maci?g, Ma?gorzata Ko?uchowska, Agnieszka Dygant, Katarzyna Skrzynecka, team Paprocki&Brzozowski, Izabela ?api?ska, Piotr Rubik, Gra?yna Wolszczak.

 Moda i sztuka sta?a si? wizytówk?  Wroc?awia, gromadz?c najznakomitsze pokazy, zarówno kolekcji autorskich jak i dobrych, cenionych marek.


W pi?knych wn?trzach Muzeum Architektóry Moda i Sztuka nabiera magicznego wymiaru...