Id? na operacj? plastyczn?...

Id? na operacj? plastyczn?... co warto wiedzie??Operacje plastyczne to zawsze temat kontrowersyjny i wzbudzaj?cy wiele emocji. Maj? one swoich przeciwników, którzy protestuj? przeciwko ingerencji chirurgicznej w cia?o cz?owieka, s?u??cej jedynie poprawie wygl?du zewn?trznego. Zgadzaj? si? oni na nie tylko w sytuacji zagro?enia zdrowia, a chirurgiczne upi?kszanie poszczególnych cz??ci cia?a postrzegaj? jako pró?no??.

Tymczasem dla wielu osób mo?liwo?? poprawy czego? w swoim wizerunku staje si? drog? do wzmocnienia poczucia w?asnej warto?ci i pewno?ci siebie.

Kobiety, które urodzi?y dzieci, bardzo cz?sto pragn? wróci? do sylwetki sprzed porodu. Maj? problem z obwis?ymi, cz?sto asymetrycznymi piersiami, które utraci?y swój kszta?t na skutek karmienia, zwiotcza?? skór? brzucha, rozst?py. Martwi? si?, ?e ?wiczenia i kosmetyki nie przynosz? zadowalaj?cych efektów. Podobny problem maj? osoby, zarówno kobiety jak i m??czy?ni, które utraci?y znaczn? cz??? masy cia?a – ich skóra jest rozci?gni?ta i cz?sto jest jej po prostu za du?o na brzuchu, udach czy klatce piersiowej.
Pi?kno spod skalpela
Decyzja o operacji plastycznej nie jest ?atwa, jednak coraz cz??ciej kobiety decyduj? si? na skorzystanie z pomocy chirurga. Wi?kszo?? pacjentek po zabiegu plastycznym czuje si? bardziej atrakcyjna i kobieca. Czuj?c si? lepiej psychicznie, s? bardziej optymistycznie nastawione do ?ycia.
Bezpieczna ingerencja chirurgiczna
Najwa?niejsz? spraw? jest zatem udanie si? do dobrego lekarza specjalisty, który dok?adnie opisze procedur? i przebieg operacji oraz uczciwie poinformuje o jej skutkach - zarówno pozytywnych jak i tych negatywnych - zwi?zanych z mo?liwo?ci? powik?a?. Bezwzgl?dnym przeciwwskazaniem do zabiegu jest np. nieuregulowane ci?nienie, cukrzyca, zaburzenia krzepliwo?ci krwi, duszno?ci czy infekcja ropna skóry.
Wa?ne przed operacj?
Na pewno niezb?dne b?dzie przeprowadzenie szeregu dok?adnych bada?, które pozwol? na okre?lenie naszego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskaza? do wykonania zabiegu operacyjnego. Pacjent powinien wykona? badania laboratoryjne morfologii, grupy krwi, OB, czasu krwawienia i krzepni?cia, jonogram, poziom glukozy na czczo, mocznik, kreatynin?, badania EKG, badanie USG, a kobiety po 40-stym roku ?ycia – mammografi?. Zalecane jest tak?e szczepienie przeciwko ?ó?taczce typu B.

Nale?y równie? pami?ta?, ?e na 2-3 tygodnie przed planowan? operacj? nie wolno pali? papierosów, pi? alkoholu, za?ywa? niektórych leków, takich jak np. aspiryna czy polopiryna, poniewa? mog? one utrudnia? krzepni?cie krwi. Nie nale?y tak?e przyjmowa? antybiotyków, bo os?abiaj? organizm i preparatów z witamin? E oraz zio?owych suplementów. Powinni?my natomiast wzmacnia? naczynka krwiono?ne Rutinoscorbinem, bo zadzia?a to zapobiegawczo przed infekcj?.

Po operacji
Planuj?c operacj? plastyczn? musimy tak?e wzi?? pod uwag? czas rekonwalescencji. „Dochodzenie do siebie” trwa zwykle jaki? czas i nie chodzi tu jedynie o czas gojenia si? ran czy znikania opuchlizny. Wa?ne jest tak?e samopoczucie psychiczne wynikaj?ce ze zmian zwi?zanych z cia?em. Ka?da operacja mo?e by? trudnym prze?yciem, ale gdy ból ju? mija, powoli przychodzi satysfakcja i zadowolenie podj?tej decyzji.
Trzeba pami?ta? tak?e o odpoczynku przez minimum 2 tygodnie w przypadku np. operacji piersi czy brzucha. Nie wolno podnosi? ci??kich przedmiotów, je?dzi? samochodem, przem?cza? si?, wchodzi? po schodach i raczej zrezygnowa? z dalekich spacerów oraz robienia zakupów.
Autor: Redakcja Beauty Guide


Wszelkie prawa zastrze?one przez Beauty Guide 2010-2024 (c)