Chirurgia plastyczna dzi?

Dr Wojciech Wac?awowiczMo?na powiedzie?, ?e potrafi spe?nia? marzenia o pi?knej twarzy i perfekcyjnym ciele. W?ród jego pacjentów s? zarówno kobiety, jak i m??czy?ni. Informuje, doradza, przestrzega. Poprzez popraw? niedoskona?o?ci daje swoim pacjentom si?? i pewno?? siebie. Dr n.med. Wojciech Wac?awowicz - ordynator Oddzia?u Chirurgii Plastycznej Szpitala EuroMediCare we Wroc?awiu odpowiada o jej roli w dzisiejszym ?wiecie.

Od ilu lat specjalizuje si? Pan w chirurgii estetycznej? Co powoduje, ?e wci?? jest to Pa?sk? pasj??
Chirurgia estetyczna jest tylko niewielkim fragmentem chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej, któr? zajmuj? si? od ponad dziesi?ciu lat. Jest to jednocze?nie fragment budz?cy najwi?cej emocji, a niekiedy kontrowersji.
Z jednej strony zabiegi kosmetyczne s?u?? bowiem przywracaniu m?odo?ci, a przynajmniej jej zewn?trznych atrybutów, spe?niaj?c odwieczne marzenie ludzko?ci. Z drugiej natomiast mówi si?, ?e nale?y starze? si? z godno?ci?, nie poprawiaj?c boskiego dzie?a.
Mo?liwo?ci chirurgii estetycznej s? obecnie bardzo du?e. Rozwój technik operacyjnych, wprowadzanie nowoczesnej aparatury oraz nowych materia?ów, umo?liwia uzyskiwanie bardzo dobrych wyników poprawiaj?cych wygl?d. Chirurgia estetyczna mo?e by? wykorzystana niemal we wszystkich partiach naszego cia?a: twarzy, szyi, piersi, ko?czynach oraz tzw. okolicach intymnych. Rodzaj zastosowanego zabiegu dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta.
U niektórych osób dla uzyskania efektu „odm?odzenia” wystarcz? drobne korekty kosmetyczne, podanie toksyny botulinowej lub wype?niaczy, u innych ten sam efekt wymaga skomplikowanego zabiegu operacyjnego.
Czy pacjenci coraz cz??ciej poddaj? si? zabiegom z zakresu chirurgii plastycznej? Co mo?e mie? wp?yw na ich decyzj??
Od kilku lat obserwujemy istotn? zmian? w stosunku spo?ecze?stwa do zabiegów poprawiaj?cych wygl?d. Jeszcze niedawno wykonywanie operacji z zakresu chirurgii estetycznej by?o utrzymywane w wielkiej tajemnicy.
Pacjenci, aby si? zoperowa?, wyje?d?ali do odleg?ych miast. Obecnie wraz z mod? na zdrowe, m?ode cia?o, popularne sta?o si? odwiedzanie gabinetów chirurgii plastycznej. Czy to dobrze? Ta tendencja jest w?a?ciwa dla czasu, w którym ?yjemy. Widocznie poprawia si? jako?? naszego ?ycia, kupujemy nowe samochody i nowe ubrania, ?eby lepiej i bardziej komfortowo si? w nich czu?, to dlaczego nie poprawi? swojego wygl?du, gdy ten zaczyna nam przeszkadza??
Jeszcze niedawno wykonywanie operacji z zakresu chirurgii estetycznej by?o utrzymywane w wielkiej tajemnicy.
W wielu przypadkach chirurgia plastyczna pozwala usun?? mankamenty wygl?du niekiedy trudne do akceptacji przez pacjentów, a z którymi zmuszeni s? boryka? si? od dzieci?stwa. Po zabiegu cz?sto zmianie ulega tak?e styl ubierania na weselszy, niekiedy odwa?niejszy.
Wida? w ca?ym zachowaniu jak?? now? si?? i nap?d do ?ycia. I to s? chwile, które powoduj?, ?e chirurgia plastyczna jest dla mnie czym? wi?cej ni? tylko profesjonalnie wykonywanym zawodem. Mam uczucie, ?e jestem „lekarzem duszy”.
Z jakimi niebezpiecze?stwami musz? liczy? si? pacjenci?
Mówi?c o chirurgii plastycznej nie nale?y zapomina?, ?e jest to jednak przede wszystkim chirurgia. Planuj?c osi?gni?cie okre?lonego efektu musimy mie? ?wiadomo?? istnienia ryzyka, to znaczy, ?e mo?liwe s? powik?ania. Na szcz??cie wyst?puj? one niezwykle rzadko.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej do ka?dej operacji s? one szeroko omawiane. Istnieje grupa pacjentów, u których ze wzgl?dów zdrowotnych nale?y by? bardzo ostro?nym z podejmowaniem decyzji o leczeniu operacyjnym. Rozmowa z pacjentem jest niezwykle wa?nym momentem. Niekiedy jedno spotkanie nie wystarcza dla dok?adnego zrozumienia pragnie? i oczekiwa? pacjenta.

Konieczne jest te? ustalenie na ile s? one realne i mo?liwe do spe?nienia, czy nie s? wynikiem np. zaburze? emocjonalnych. W takiej sytuacji nie jestem w stanie pomóc. Operacja nie przyniesie oczekiwanego efektu – zadowolenia i satysfakcji pacjenta.
Chirurgia plastyczna wroc?awPo podj?ciu decyzji o operacji plastycznej, na co jeszcze pacjent powinien zwróci? uwag??
Niezwykle istotnym czynnikiem maj?cym wp?yw na bezpiecze?stwo pacjenta, poza wiedz? i umiej?tno?ciami samego chirurga, s? warunki, w których wykonywany jest zabieg operacyjny. Naszym najwi?kszym atutem jest Szpital – du?y, nowoczesny i doskonale wyposa?ony.
Pacjent decyduj?cy si? na zabieg we wroc?awskim EuroMediCare ma zagwarantowan? kompleksow? opiek? lekarsko-piel?gniarsk?. Od momentu przyj?cia, do zako?czenia procesu terapeutycznego, pozostaje pod ca?odobow? opiek? Szpitala i w ka?dej chwili mo?e skontaktowa? si? z lekarzem.
Ponadto w Szpitalu bardzo du?? wag? przywi?zuje si? do procedur zwi?zanych z bezpiecze?stwem epidemiologicznym i higien? – co eliminuje ryzyko zaka?e? oraz znacznie podnosi standard pobytu. Takie warunki tak?e mi zapewniaj? pe?en komfort, bo daj? 100% pewno?ci o bezpiecze?stwo mojego pacjenta.
Kiedy widzi Pan obc? osob? od razu ocenia co by mo?na by?o w niej "poprawi?"?
Nigdy nie sugeruj? nikomu co mo?na u niego poprawi?. To pacjent podejmuje decyzj?. Je?eli nie wie lub nie jest pewien, odst?pujemy od operacji. Jest to chyba jedyna taka sytuacja w kontakcie z lekarzem, w której to pacjent mówi, co lekarz ma zrobi? i jakiego dok?adnie oczekuje rezultatu.
Zawsze dok?adnie t?umacz? pacjentowi przebieg operacji oraz mo?liwy do osi?gni?cia efekt i dopiero po jego akceptacji podejmujemy decyzj? o zabiegu.
Na jakie zabiegi najcz??ciej decyduj? si? pacjenci?
Najcz??ciej wykonywanymi zabiegami s? korekcje piersi - i to zarówno powi?kszanie jak i pomniejszanie, korekcje nosa, zmarszczek twarzy i powiek, tzw. zabiegi modeluj?ce sylwetk? (odsysanie i usuwanie nadmiaru t?uszczu) oraz korekcje odstaj?cych ma??owin usznych. Rodzaj wykonywanych zabiegów podlega równie? pewnym modom.
W ostatnim okresie wzrasta liczba pacjentek decyduj?cych si? na korekcj? tzw. okolic intymnych. Coraz cz??ciej pacjentami gabinetów chirurgii kosmetycznej s? równie? m??czy?ni. Wszystkie te zabiegi wykonywane s? we wroc?awskim Szpitalu EuroMediCare.
Dr n.med. Wojciech Wac?awowicz jest ordynatorem Oddzia?u Chirurgii Plastycznej Szpitala EuroMediCare we Wroc?awiu.

Zobacz te?: chirurgia plastyczna wroc?aw