Przywró? m?odo?? swojej skórzeNajbardziej widoczn? oznak? starzenia jest to, co dzieje si? z nasz? skór? – utrata elastyczno?ci, wiotczenie, pojawianie si? zmarszczek. Przyczyn? takiego stanu rzeczy jest zanikanie w?ókien kolagenu, bia?ka, które odpowiada mi?dzy innymi za spr??ysto?? oraz j?drno?? tkanki skórnej. Cho? nie powstrzymamy up?ywaj?cego czasu, mo?emy spowodowa?, ?e skóra naszej twarzy pozostanie jak najd?u?ej g?adka i elastyczna.

Rozwi?zaniem jest lifting - operacja podci?gni?cia tkanek mi?kkich twarzy, procedura chirurgiczna z zakresu chirurgii plastycznej, poprawiaj?ca wygl?d i usuwaj?ca ewidentne oznaki starzenia, jak zmarszczki oraz nadmiar skóry z okolic twarzy i szyi.

Zabieg polega na skróceniu i podci?gni?ciu le??cych pod skór? mi??ni i powi?zi twarzy ( SMAS ), a nast?pnie usuni?ciu nadmiaru skóry. W niektórych przypadkach wykonuje si? jednocze?nie odessanie nadmiaru t?uszczu z okolicy podbródka. Skóra nacinana jest na skroni oraz wokó? ucha, a wi?c w miejscach ma?o widocznych.
Operacja trwa trzy godziny i jest praktycznie bezbolesna. Przed zabiegiem podaje si? znieczulenie miejscowe z jednoczesnym zaaplikowaniem ?rodka uspokajaj?cego.


LIFTING - CO JESZCZE TRZEBA WIEDZIE??

Blizny po liftingu s? prawie niedostrzegalne.
Nie u ka?dego efekt operacji podci?gni?cia tkanek mi?kkich b?dzie taki sam. To, jak b?dziemy wygl?da? po zabiegu, zale?y od wielu czynników: wieku pacjenta, stanu skóry, struktury rusztowania kostnego twarzy.
Po wykonanej operacji nale?y uzbroi? si? w cierpliwo?? na okres oko?o dwóch tygodni, gdy? obrz?k twarzy utrzymywa? si? b?dzie od 4 do 5 dni, zasinienie w okolicach k?tów ?uchwy 6-7 dni. Po 5 dniach usuwa si? pierwsze szwy, po 12 ostatni? ich parti?.
Ka?dy zabieg chirurgiczny wi??e si? z pozostawieniem po sobie blizn, jednak w przypadku liftingu s? one prawie niedostrzegalne. Przebiegaj? one w obr?bie skóry ow?osionej oraz na niewielkim odcinku przed uchem.
Cho? lifting jest popularnym zabiegiem, na który decyduje si? tysi?ce kobiet, pami?tajmy, by odda? si? w r?ce lekarza specjalisty i stosowa? si? do jego zalece? przed i po operacji.

Autor: lek.med. Piotr Rataj, Prestige Clinic, Wroc?aw, Medycyna Estetyczna Wroc?aw


Wszelkie prawa zastrze?one przez Beauty Guide 2010-2024 (c)